Quartos sapun pasta pentru vase

FISA DE DATE PRIVIND SECURITATE In conformitate cu Regulamentul CE Nr 1907/2006(REACH),453/2010/EC, 2015/830/EU Data emiterii 30.08.2019 Versiune 1.
QUARTOS Sapun pasta abraziv pentru vase SDS Nr 01.08.19
  1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI AMESTECULUI SI A SOCIETATII / INTREPRINDERII
    1. Element de identificare a produsului

Denumire comerciala QUARTOS Sapun pasta abraziv pentru vase

       1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate

1.2.1 Utilizari identificate ale substantei

Este o  pasta destinata spalarii veselei, aragazului , cuptorului si altor accesorii din bucatarie

MOD DE UTILIZARE se aplica ca atare. Cu un burete , Nu necesita clatire

1.2.2 Utilizari nerecomandate produsul nu este recomandat a se aplica pe suprafete din inox lucios

     1.3 Detalii privind furnizorul Fisei cu date de securitate

Denumirea companiei  SC Apollo Cheia SRL

Adresa EU, RO, MM, Baia Sprie, Forestierilot 210

Tel 0732909720

Email [email protected]

    1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Telefon de urgenta european 112

Institutul National de Sanatate Publica 021 3183606, de luni pana vineri, orele 8-16

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

Acest preparat este clasificat periculos conf Reg. 1272/2008(CPL), fiind clasificat prin aplicarea normelor privind clasificarea prevazute in Directiva 1999/45/CE. Din aceasta caiuza, acest produs necesita o Fisa tehnica de securitate. Informatiile in plus despre sanatate si/sau pericolul pentru mediu se gasesc in sectiunile 11 si 12 ale acestei fise.

SDS Nr 01.08.19 QUARTOS Sapun pasta abraziv pentru vase Data ultimei actualizari 14.09.19 Pag 1/6

2.2 Elemente pentru eticheta

Regulamentul 1272/2008(CPL) si Directiva 1999/45/CE                                                       

P102 A nu se lasa la indemana copiilor

P103 Cititi eticheta inainte de utilizare

P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact , daca este cazul, si daca acest lucru se poate face cu usurinta . Continuati sa clatiti

2.3 Alte pericole

Substanta nu intruneste criteriile pentru substanta PBT sau vPvB. Nu au fost identificate alte pericole

  • COMPOZITIA /INFORMATII PRIVIND COMPONENTII
Componenta % Nr CAS Nr CEE Clasificare
Parfum lemon Max 0,8% preparat   H317, H319, H411

4 MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

In caz de expunere sau daca va simtiti rau , sunati la un Centru de Toxicitate sau un medic .Aratati aceasta FDS

In caz de inhalare  nu este cazul

In cazul contactului cu pielea se clateste cu apa din abundenta

In cazul contactului cu ochii Nu permiteti victimei sa stranga sau sa inchida ochii. Ridicati pleapele si spalati cu multa apa dupa care se solicita asistenta medicului specialist

In caz de inghitire  accidentatul se va transporta de urgenta la medic. Se va da victimei sa bea 1-2 pahare cu apa, apoi otet diluatr sau suc de fructe pana la neutralizare. In lipsa acestora se va administra lapte amestecat cu 3-4 oua crude. Nu se induce voma

4.2 Cele mai importante simptome si efecte , atat acute cat si intirziate

Contactul direct cu preparatul poate cauza iritatii abrazive ale pielii. Stropirea ochilor duce la vatamari accidentale

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamente speciale necesare

Urmati instructiunile de la sectiunea 4.1

SDS Nr 01.08.19 QUARTOS Sapun pasta abraziv pentru vase Data ultimei actualizari 14.09.19 Pag 2/6

5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor Nu este exploziv. Nu este autoimflamabil. Nu este inflamabil.ca agenti de stingere se poate utiliza spuma obisnuita, piulbere chimica, sau perdea de apa. Folositi pulverizari de apa pentru a raci containerele / vasele expuse radiatiilor calorice

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza. Este inert.

5.3 Recomandari destinate pompierilor . Deoarece focul poate duce la compusi de descompunere termica toxixi, pompierii vor purta un aparat respirator autonom care sa protejeze intreaga fata si care sa functioneze la presiunea ceruta sau la suprapresiune sau echipament complet de protectie si masti cu cartus filtrant.  

6. MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA

6.1 Precautii personale , echipament de protectie,si masuri de urgenta

Nu exista limitari

6.2 Precautii pentru mediul inconjutrator

Se izoleaza zona afectata, si se spala cu multa apa

6.3 Metode si materiale implicate in procesul de curatare

Se clateste cu apa din abundenta

6.4 Referinte cu alte sectiuni  Sfaturi aditionale. A se vedea sectiunile 8 si 13

7. MANIPULAREA SI DEPOZITAREA

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Nu se impun conditii speciale

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Temperatura de transport si de depozitare recomandata este de -5-50 grade Celsius.

7.3 Utilizari specifice Consultati Sectiunea 1.2

8. CONTROLUL EXPUNERII/ PROTECTIE PERSONALA

8.1 Parametrii de control.

Nu este cazul

8.2 Controlul expunerii Se va asigura ventilare locala

SDS Nr 01.08.19 QUARTOS Sapun pasta abraziv pentru vase Data ultimei actualizari 14.09.19 Pag 3/6

-protectie respiratorie nu este cazul

-protectia mainilor nu este cazul

-protectia ochilor nu este cazul

-protectia pielii nu este cazul

9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

aspect pasta gri
miros Lemon, citrat
PH 10
Punct de inghet Cca 0 grade Celsius
Punct initial de fierbere N.A.
Punct de aprindere N.A.
Inflamabilitatea N.A.
Limita superioara / inferioara de inflamabilitate sau explozie N.A.
Presiunea de vapori N.A.
Densitatea relativa Cca 1, 3+/_ 0,02 g/cm3 la 20 grade Celsius
Solubilitatea Totala in apa
Temperatura de autoaprindere N.A.
Vascozitatea N.A.
Proprietati exploizive N.A.
Proprietati oxidante Reactioneaza cu acizii

10. STABILITATE SI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate

Contactul cu acizii disociaza sapunul prin obtinerea de uleiuri nepericuloase pentru mediu..

10.2 Stabilitate chimica. Stabil in conditii normale de temperatura si presiune

10.3. Posibilitatea de reactii periciloasenu este cazulk

10.4. Conditii de evitat. Se vor acizii,

10.5 Materiale incompatibile Nu este cazul

10.6. Produsi de descompunere periculosi . nu este cazul

11. INFORMATII TOXICOLOGICE Nu este cazul

SDS Nr 01.08.19 QUARTOS Sapun pasta abraziv pentru vase Data ultimei actualizari 14.09.19 Pag 4/6

Efecte periculoase in urma expunerii pe urmatoarele cai

Inhalare Nu este cazul
inghitire Poate cauza iritatii ale cavitatii bucale , esofag si stomac
Contact cu pielea Poate produce iritatii abrazive
Contactul cu ochii Coroziv pentru ochi

Produsul nu afost testat ca atare. Evaluarea preparatului s-a facut conf metodei conventionale tinand cont de continutul preparatului in substante chimice periculoase.

12. INFORMATII ECOLOGICE

12.1 Toxicitate . asupra mediului nacvatic s emanifesta prin cresterea alcalinitatii.Limita maxima de suportabilitate pentru populatiile acvatice este PH 9. Prin solubilitate PH ul scade.

12.2 Persistenta si biodegradabilitate . Produsul este biodegradabil

12.3 Potential de bioacumulare. . Produsul nu prezinta risc de bioacumulare

12.4 Mobilitate in sol . Se inflitreaza repede in sol, mai ales dupa ploaie in prezenta apei, poate ajunge cu usurinta in panza freatica

12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB nepalicabil

12.6 Alte efecte averse. Nu sunt.

13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

Manipularea in siguranta a deseurilor Scurgerile sau deversarile accidentale care nu pot fi recuperate sau reciclate se vor manipula ca reziduuri periculoase. Distrugerea acestora se face in conformitate cu normele legale privind protectia mediului (Legea nr 211/15.11.2011)

Metode de depozitare a deseurilor Gestionarea deseurilor se face conf. Legislatiei in vigoare

-Eliminarea deseurilor de produs conf Legii 211/2011 proivind regimul deseurilor

-Eliminarea deseurilor de ambalaje conf HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

-Evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile , inclusiv deseurile periculoase HG 856/2002

–Transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriuul Romaniei HG 1061/2008

-emisiile industriale Legea 278/2013

14. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL

Nr ONU NA
Clasa de pericol NA
Eticheta de pericol NA
Grupa de ambalare NA
Cod de clasificare NA
Coletele NA
SDS Nr 01.08.19 PARAS  detergent pardoseli fara spumare   Data ultimei actualizari 14.09.19 Pag 5/6
       
  Nr ONU Clasa pericol Cod de clasificare
RID NA NA NA
ADR NA NA NA
IMDG NA NA NA
ICAO NA NA NA

Nu se transporta alaturi de produse alimentare!

15. INFORMATII PRIVIND REGLEMENTAREA

-REACH, regulamentul (CE) 1907/2006

-Regulamentul (UE) 453/2010 modificare la regulamentul (CE) 1907/2006

-Regulamentul 9CE) nr 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelorsi amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE precum si de modificare a regulamentului 9CE) 1907/2006

-HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea, si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase

-HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase

-Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca

-HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate se sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriuva riscurilor legatre de prezenta agentilor chimici

16. ALTE INFORMATII

Surse de literatura utilizate. NDPM /1982, Fise toxicologice MICh 1981, Fisa de securitate KOH fulgi -elton, Fisa de securitate compozitii de parfumare EUROcanadian.

NU NE ASUMAM RASPUNDEREA IN CAZUL NERESPECTARII INDICATIILOR DIN FISA!

SDS Nr 01.08.19 PARAS  detergent pardoseli fara spumare   Data ultimei actualizari 14.09.19 Pag 6/6
https://sapunulcheia.ro/wp-content/uploads/2019/10/QUARTOSpdf-1.pdf

Lasă un răspuns